ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี มีผลงานระดับ ดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,14:18  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี มีผลงานระดับ ดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส สายนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,14:15  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,14:06  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,14:04  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบเรื่อง การคัดแยกขยะ
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส สายนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,11:49  อ่าน 5500 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส สายนุช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,11:46  อ่าน 5507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนด้วยวิธีแจกลูกสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดกำมะเชียร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมศิริ สมตัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,11:02  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..