หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมี โดยมีห้องเรียนทั้งสิ้น 9 ห้องเรียน ประกอบด้วย
 
- ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้องเรียน


จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2/2561 จำนวนทั้งสิ้น 142 คน
บุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย
- ผู้บริหาร  1  คน
- ข้าราชการครู  5 คน
- ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 1 คน
- พนักงานราชการ 1 คน
- ครูอัตราจ้าง  5  คน
- นักการภารโรง  1  คน