คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางนุจรี น้ำทิพย์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นาวสาวกมลรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวพิชญธิดา วิจิตมนตรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1