กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิมศิริ สมตัว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวคนึงนิตย์ จงชาณสิทโธ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0