ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 008
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2511
งบประมาณ : 235,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 790,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมสาธารณะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนลาดยางทางเข้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..