ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน  2560

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 7 5 12 1
อนุบาล  2 9 11 20 1
อนุบาล  3 6 7 13 1
รวม     45 3
ประถมศึกษาปีที่  1 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่  2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่  3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่  4 7 14 21 1
ประถมศึกษาปีที่  5 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่  6 9 3 12 1
รวม     97 6
รวมทั้งหมด     142 9