ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พฤศจิกายน  2565

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 5 4 9 1
อนุบาล  2 3 1 4 1
อนุบาล  3 9 11 15 1
รวม  17  11 28 3
ประถมศึกษาปีที่  1 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่  2 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่  3 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่  4 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่  5 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่  6 4 5 9 1
รวม  37  49 86 6
รวมทั้งหมด  54  60 114 9