ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 23 มิถุนายน  2564

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 2 2 4 1
อนุบาล  2 8 7 15 1
อนุบาล  3 2 7 9 1
รวม     28 3
ประถมศึกษาปีที่  1 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่  2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่  3 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่  4 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่  5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่  6 10 10 20 1
รวม     97 6
รวมทั้งหมด     125 9