ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พฤศจิกายน  2564

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 3 1 4 1
อนุบาล  2 11 7 18 1
อนุบาล  3 2 7 9 1
รวม  16  15 31 3
ประถมศึกษาปีที่  1 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่  2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่  3 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่  4 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่  5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่  6 10 10 20 1
รวม  44  51 95 6
รวมทั้งหมด  60  66 126 9