กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางน้ำผึ้ง ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์