กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ