ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน