คณะผู้บริหาร

นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนุจรี น้ำทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
ครู คศ.1

นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูล
ครู คศ.1

นางสาวนราทิพย์ บุญยืน
ครูผู้ช่วย