กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนราทิพย์ บุญยืน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนันท์นภัส สายนุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายเพ็ญเพชร โสขุมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2