กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนราทิพย์ บุญยืน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนันท์นภัส สายนุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายเพ็ญเพชร โสขุมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2