กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภาคภูมิ ชูวงษ์วัฒนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนราทิพย์ บุญยืน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายเพ็ญเพชร โสขุมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2