กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภาคภูมิ ชูวงษ์วัฒนะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเพ็ญเพชร โสขุมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0