กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชรี เพียงเสมอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5