กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชรี เพียงเสมอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5