กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนันท์นภัส สายนุช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4