กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชรี เพียงเสมอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ