วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21"