วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"โรงเรียนวัดกำมะเชียร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี 2563"