การประถมศึกษา

นางสาวพิมศิริ สมตัว
ครู คศ.1
หัวหน้าการประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1