พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

          1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมือง มีความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 
          3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          4. พัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          5. พัฒนาสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป้าประสงค์

          1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 
        2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นพลเมืองที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี
และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          4. ครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา