คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี โสขุมา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงพล สิทธิรัตน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดกำมะเชียร
ชื่อ-นามสกุล : พระจรัล อกิญจฺโน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร วารีนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑารัตน์ มงคลทิพย์วาที
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายปาน อินทร์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ จันทร์ลอย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี วัชระ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ