ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับนโยบายและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สหวิทยาเขตบึงฉวาก
     26 พฤศจิกายน 2563 นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ ผอ.รร.วัดกำมะเชียร นำคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย  ทิศทางการศึกษา  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 โดย ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ. เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตฯ และคณะ ณ รร.อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ โดย รร. วัดกำมะเชียร ได้รับรางวัล ดังนี้
     - การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ได้รับโล่คุณภาพ ระดับดี ด้านการจัดการเรียนรู้
     - รางวัลเชิดชูเกียริติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการ
     - สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
              (โรงเรียนวัดกำมะเชียร, นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ และนายภาคภูมิ ชูวงษ์วัฒนะ)
     - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น “Best Teacher Award” สหวิทยาเขตบึงฉวาก ได้แก่
              1.นางสาวพิมศิริ สมตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
              2.นางสาวตรีรัตน์ พุ่มจำปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
              3.นางสาวธิดารัตน์ กาฬภักดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              4.นายภาคภูมิ ชูวงษ์วัฒนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              5.นางสาวพัชรี เพียงเสมอ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
              6.นางสาวพลอยนารี ศรีหิรัญตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
              7.นางสาวนุจรีย์ น้ำทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 180 ครั้ง