ภาพกิจกรรม
เยี่ยมห้องเรียนมอนเตสซอรี
     24 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดกำมะเชียร ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงส์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี และนางศิริพร พวงมาลี ศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมห้องเรียนมอนเตสซอรีในบริบทสุพรรณบุรี พร้อมทั้ง พูดคุยให้กำลังใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,14:22   อ่าน 82 ครั้ง